Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamineRAM/20-08591.1-10/4899-107.07.202028.07.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõudedSIM/20-08261-6/2114-129.06.202031.07.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja taristuministri 9. septembri 2016. a määruse nr 54 „Eesti akrediteerimisasutuse võetava aastatasu määramise põhimõtted ja tasu määrad“ muutmineMKM/20-07892-1/20-0180/408918.06.202001.07.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Merestrateegia sisu ja koostamise nõudedKEM/20-074111.06.202009.07.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Välispoliitika arengukava 2030 heaks kiitmine.VÄM/20-072809.06.202022.06.2020LõppenudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2016. a määruse nr 79 „Kinnisasja kasutustasu ja hariliku väärtuse hindamise kord, nõuded hindamisaruannetele ja nende tellimisele“ muutmineRAM/20-07201.1-10/4238-109.06.202010.07.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuMEM/20-03751.4-1/34016.07.2020EsitatudSeaduseelnõu
Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus eelnõuVÄM/20-079719.06.2020EsitatudSeaduseelnõu
Tulumakseseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE)RIIGIKOGU/20-075412.06.2020EsitatudSeaduseelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil SentinelKAM/20-063601.06.2020EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu
COM(2020) 98 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus ringmajanduse tegevuskava Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel6.1.1/20-0802COM(2020) 9801.06.2020EsitatudEL eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 29. mai 2020. aasta mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta.3.1.1/20-117427.05.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu