Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil SentinelKAM/20-063625.05.202001.06.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Siseministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 25 „Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine perioodil 2014–2020“ muutmineSIM/20-05971-6/2075-115.05.202029.05.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmineMEM/20-05811.4-3/49313.05.202020.05.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ muutmise eelnõuKEM/20-056007.05.202029.05.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Mootorsõiduki ja selle juhtimisega seonduvate määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorragaMKM/20-05442-1/17-0290/288205.05.202012.05.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 60 „Kiirgustegevusloa taotlusele esitatavad täpsustatud nõuded, taotluse ja kiirgustegevusloa andmete nimistud ning tuumamaterjali arvestuse pidamiseks kasutatavate kiirgusallikaid iseloomustavate andmete nimistud“ muutmineKEM/20-053230.04.202015.05.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil SentinelKAM/20-063601.06.2020EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu
COM(2020) 98 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus ringmajanduse tegevuskava Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel6.1.1/20-0802COM(2020) 9801.06.2020EsitatudEL eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisministrite 29. mai 2020. aasta mitteametlikul videokonverentsil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta.3.1.1/20-117427.05.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rail Balticu Eesti osa vahearuanne 2019MKM/20-062124.5-6/20-0068/332421.05.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Avalik konsultatsioon: sooline palgalõhe – meeste ja naiste palkade läbipaistvus18.2/20-089218.05.2020EsitatudEL eelnõu
Tallinna linna kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmine ja selle piiranguvööndi ulatus ning kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alt väljaarvamineKEM/20-015614.05.2020EsitatudMinistri määruse eelnõu