Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmineMEM/18-03741.4-3/57117.04.201802.05.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tulumaksuseaduse muutmise seadusRAM/18-037517.04.201809.05.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusRAM/18-029217.04.201825.04.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Koguenergia arvutamise meetod ning kütuse ja biokütuse energiasisaldusMKM/18-03732-1/17-0549/333417.04.201824.04.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Nõuded biokütuse tarbimisse lubamise kohustuse täitmise aruande andmete koosseisule ja aruande esitamise kordMKM/18-03522-1/17-0549/316311.04.201823.04.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
„Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu.VÄM/18-034811.04.201825.04.2018TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadusJUM/17-14758-1/879517.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 28. detsembri 2017. a korralduse nr 387 „2018.a riigieelarve täiendav liigendamine” muutmineRAM/18-037617.04.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmisprotokollide ratifitseerimise seadusMKM/17-13802-2/17-0619/17-975811.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadusSIM/18-00161-6/1539-111.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
COM(2018) 8 Proposal for a COUNCIL REGULATION on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking12.1.1/18-0085COM(2018) 8; 2018/0003 (NLE); 2018/0003(NLE)09.04.2018EsitatudEL eelnõu
Õiguskantsleri seaduse täiendamise seaduse eelnõu (609 SE)RIIGIKOGU/18-032603.04.2018EsitatudSeaduseelnõu