Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti julgeolekupoliitika alusedRK/17-001916-0219809.01.201727.01.2017LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemiselRK/15-130515-0179121.10.201604.11.2016LõppenudMuu toimik
„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020KEM/16-089808.08.201629.08.2016LõppenudArengukava eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kohtute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusJUM/18-06788-1/433619.06.201809.07.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiriKEM/18-067719.06.201810.07.2018TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (Euroopa Liidu õiguse rakendamine)MEM/18-06731.4-1/82919.06.201817.07.2018TeostamiselMuu toimik
Kodanikuühiskonna arengukava 2015−2020 2016. ja 2017. aasta aruanne ja rakendusplaan 2019−2022SIM/18-06721-7/228-119.06.201803.07.2018TeostamiselMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi Eesti riikliku programmi heakskiitmine ajavahemikuks 2014–2020SIM/18-06711-6/1636-119.06.201826.06.2018TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmineSOM/18-06551.2-2/72-118.06.201802.07.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
COM(2018) 238 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services8.1.1/18-1497COM(2018) 238; 2018/0112 (COD); 2018/0112(COD)19.06.2018EsitatudEL eelnõu
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamine5.1/18-237019.06.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vangistusseaduse muutmise seadusJUM/17-09688-1/619818.06.2018EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2013. a määruse nr 96 „Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord“ muutmineMKM/18-03212-3/17-0612/281115.06.2018EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (667 SE)RIIGIKOGU/18-063715.06.2018EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2014. a korralduse nr 420 „Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Omavalitsusliitude Koostöökoguga“ muutmineRAM/18-063615.06.2018EsitatudKorralduse eelnõu