Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: HTM. Haridus- ja Teadusministeerium»

Vabariigi Valitsuse korralduse „Noortevaldkonna arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0896Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: Haridus- ja TeadusministeeriumKontaktisik: Anne Kivimäe, anne.kivimae@hm.ee, 735 0217

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.07.2012 17:09
  Tähtaeg:01.08.2012 23:59
  Pealkiri:Noortevaldkonna arengukava eelnõu väljatöötamiskavatsus
  Asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Valdkond:Noortepoliitika
  Algataja:Tuuliki Lorvi
  Kirjeldus:
  Väljatöötamiskavatsus algatati seoses senise noortevaldkonna strateegilise dokumendi Noorsootöö strateegia 2006-2013 peatse lõppemisega ning vajadusega luua alused uue strateegilise arengukava loomiseks alates aastast 2014. Noorsootöö strateegia 2014–2020 koostamise ettepaneku esitamine on ette nähtud ka VV koalitsioonileppe 2011-2015 tööplaanis.
  Väljatöötamiskavatsus koosneb kuuest osast. Esimeses osas on loetletud noortevaldkonnaga hetkel kõige enam seotud strateegiad ja arengukavad ning antud ülevaate tähtsamatest valdkondlikest uuringutest.
  Dokumendi teises osas on kirjeldatud uue arengukava koostamise põhjuseid, noortepoliitika senist loogikat ja toimimist ning peamisi noortega seotud ühiskondlikke arenguid ja neist tingitud probleeme. Lisaks on eelneva kirjelduse järel esile toodud uue arengukava loomise vajaduse põhjendused ja noortevaldkonna kui eraldiseisva poliitikavaldkonna erisused. Kolmandas osas on kokkuvõtlikult analüüsitud variante, mis on kõige olulisemad lahenduste leidmiseks eelmises osas kirjeldatud probleemidele. Väljatöötamiskavatsuse neljandas osas on kirjeldatud kavasoleva arengukava koostamise õiguslikku raamistikku, nimetatud välisriigid, kelle põhimõtteid on võetud uue arengukava koostamisel arvesse ja/või eeskujuks ja on ära toodud juriidilised põhjendused uue arengukava koostamiseks ning sellest mõjutatud õigusaktide loend. Dokumendi viiendas osas on antud ülevaate mõjudest, mis kavandatava arengukava rakendamine kaasa võib tuua. Need on esitatud kavasolevate muudatuste kaupa. Iga muudatuse juures on välja toodud täpsem mõjuvaldkond ja see, milles mõju seisneb. Seejuures on hinnatud, kui suurt sihtgruppi kavandatav muudatus mõjutab, kui oluline mõju on ning kas muudatus võib kaasa tuua ebasoovitavaid mõjusid. Kuuendas osas anname lühiülevaate ajakavast ja tegevusplaanist koos kaasatavate partneritega.
  Palume pöörata erilist tähelepanu dokumendi viiendale osale ning vajadusel teha oma tegevusvaldkonnast lähtudes märkusi regulatsiooniga kaasnevate võimalike mõjude täpsemaks määratlemiseks. Ühtlasi palume vastuskirjas märkida kontaktisiku(te) andmed, kellega väljatoodud teemadel suhelda.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0896/01
  04.07.2012 17:06
  Noortevaldkonna arengukava eelnõu väljatöötamiskavatsus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid