Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Lastekaitseseadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-1782Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.12.2013 16:35
  Tähtaeg:21.01.2014 23:59
  Pealkiri:Lastekaitseseadus
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Perepoliitika
  Algataja:Aili Petti
  Kirjeldus:
  Lastekaitseseadus kehtestatakse ühiskonnas last väärtustava ja lapse arengut soodustava käitumise ning elulaadi kujundamiseks, last toetava keskkonna loomiseks, lapse huvide esikohale seadmiseks, lapse elukvaliteedi parendamiseks ja lapse igakülgse arengu toetamiseks, tervist ja heaolu ohustavates tingimustes viibivale lapsele õigeaegse ja asjakohase abi ja hoolduse tagamiseks ning kooskõlas LÕKi, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning teiste asjakohaste õigusaktidega.
  Seaduse väljatöötamise eesmärgiks lapse heaolu tagamisel ja lapse õiguste kaitsel on: (1) lapse huvide kaitse parimal moel; (2) riikliku lastekaitse korralduse välja arendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine; (3) kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine.
  Sisu:
  Uue lastekaitse seaduse regulatsiooni kehtestamisel keskendutakse laste õiguste tagamise ja järelevalve tulemuslikkuse parandamisele erinevatel haldustasanditel (riik ja kohalik omavalitsus) ning koostöö edendamisele lastega tegelevate valdkondade vahel (hoolekanne, tervishoid, õiguskaitse, haridus). Oluline on, et uue seadusega on lapse õigused tagatud selliselt, et lapsi koheldakse võrdselt ning lapse heaolu ja arengu kindlustamiseks luuakse soodne kasvukeskkond.
  Võttes arvesse, et lapse heaolu tagamisega seotud probleemid on laiaulatuslikud ega piirdu ainult hoolekande valdkonnaga, vaid laienevad ka teistesse lastega tegelevatesse valdkondadesse ning kehtiv lastekaitse seadus üldseadusena on liialt üldsõnaline ega sisalda piisavalt häid rakenduslikke sätteid, mis aitaksid lapse heaolu tagamise üldpõhimõtteid horisontaalselt laiendada erinevatesse valdkondadesse, tuleb õigusruumi kaasajastada ja kehtestada terviktekstina uus lastekaitset käsitav raamseadus.
  
  Peamised eesmärgid, millest lähtudes on ettevalmistatud käesolev seaduse eelnõu, on järgmised: (a) lapse õiguste kaitse ja heaolu tagamise põhimõtete sätestamine ning nende põhimõtete elluviimiseks selgete kohustuste, vastutusala ja järelevalve kirjeldamine. Oluliselt täpsustatakse abivajavast lapsest teavitamise ja teavitusega edasi tegelemise menetlust, tagamaks, et iga juhtum saaks kiireima ja adekvaatseima lahenduse; (b) keskse riikliku lastekaitse rakendusüksuse loomine, mille ülesandeks on lapse heaolu tagamiseks koordineerida koostööd riigi ja kohalike omavalitsuste vahel, samuti lastekaitsealast koostööd eri valdkondade (haridus, hoolekanne, tervishoid, õigus- ja korrakaitse) vahel. Eelnõuga sätestatakse riikliku rakendusasutuse ülesandeks korraldada ennetavat, tõenduspõhist ja valdkondadeülest lähenemist lastekaitses; (c) riigi toe loomine kohalike omavalitsustele selleks, et tõsta kohaliku tasandi lastekaitsetöö kvaliteeti. Selleks sätestatakse eelnõuga riikliku lastekaitse rakendusüksuse kohustus vajadusel toetada kohalikke omavalitsusi laste ja peredega seotud juhtumite lahendamisel ning samuti luuakse riiklik lastekaitsetöötajate täienduskoolituse süsteem ja toetatakse ka nende töönõustamist.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-1782/01
  30.12.2013 14:11
  Lastekaitseseadus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid