Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018LõppenudSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Konsulaarseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuVÄM/19-025217.03.201902.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muutmineMEM/19-02571.4-3/35413.03.201927.03.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 94 „Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid” muutmineMEM/19-02551.4-3/35313.03.201927.03.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ muutmineSOM/19-02031.2-2/3127.02.201913.03.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamineSOM/19-01981.2-2/3027.02.201901.03.2019LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
„Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas“ toetuse andmise tingimusedSOM/19-01631.2-2/22-118.02.201901.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kutseõppeasutuse seaduse muudatustegaHTM/19-017303.04.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Foreign Affairs Council (FAC) ; 18.03.20193.1.2/19-092108.03.2019Esitatud
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 12.03.20196.1.2/19-082805.03.2019Esitatud
COM(2019) 65 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega nähakse ette sätted programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi („Ühendkuningriik“) Euroopa Liidust väljaastumise kontekstis1.1.1/19-0422COM(2019) 65; 2019/0030 (COD); 2019/0030(COD)26.02.2019EsitatudEL eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 5. märtsi 2019. a istungil19.4/19-084426.02.2019EsitatudMuu toimik
COM(2019) 64 NÕUKOGU MÄÄRUS 2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmete kohta seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega1.1.1/19-0421COM(2019) 6425.02.2019EsitatudEL eelnõu