Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Siseturvalisuse arengukava 2020–2030

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-1311Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.12.2019 09:47
  Tähtaeg:30.01.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 18.02.2020 10:15Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 10.02.2020 12:33Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 30.01.2020 09:15Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 06.02.2020 16:25Kooskõlastatud märkustega
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 10.02.2020 14:18Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 06.02.2020 19:06Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 30.01.2020 17:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 06.03.2020 14:58Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Vastatud: 06.02.2020 17:43Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.01.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumVastatud: 06.02.2020 17:46Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.12.2019 09:54
  Tähtaeg:30.01.2020 23:59
  Pealkiri:Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Siseministeerium esitab kooskõlastamiseks ja avalikuks konsulteerimiseks „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ eelnõu ja arvamuse avaldamiseks selle programmi eelnõu. Arengukava on jätk praegu kehtivale „Siseturvalisuse arengukavale 2015–2020“. Arengukava eesmärkide saavutamiseks on koostatud programmi kavand aastateks 2020–2023, kus on üksikasjalikult kirjeldatud rolle ja oodatavaid tulemusi.
  Siseturvalisuse arengukava ja selle rakendamiseks mõeldud programmi koostamisel on olnud tähtis roll koostööl ja koostööpartnerite panusel, paljudel aruteludel. Täname kõiki, kes on viimase kahe aasta jooksul arengukava koostamisele kaasa aidanud. 
  Siseturvalisuse arengukavas mõtestatakse turvalisust stabiilse elukeskkonnana, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema heaolu ja ohutus. Inimene aitab sellise elukeskkonna kujundamisele ise samuti kaasa. 
  Turvalise elukeskkonna alustala on ennetamine. Samas peame olema valmis kiirelt reageerima, sest kõiki õnnetusi ja ohte kahjuks ennetada ei saa. Ühiskonna turvalisuse säilitamiseks ja suurendamiseks on vajalik igaühe – nii inimeste, riigiasutuste kui ka ettevõtete – üksteisest hooliv käitumine ja panus. Turvalise ühiskonna tagamine eeldab erinevate poolte jõupingutusi. Järgmise kümne aasta jooksul on meie eesmärk Eesti siseturvalisust hoida ja kasvatada ning teha seda nii, et turvalisuse tagamiseks tehtavad jõupingutused ei peaks olema tehtud kellegi elu või tervise arvelt. Selleks tahame selgitada võimalikke kitsaskohti teadmistepõhiselt ja kasutada neile lahenduste loomisel ajakohaseid, mõjusaid ja nutikaid lahendusi. 
  Juba praegu kehtiva arengukava rakendamisel loodi eeldusi reageerimissuutlikkuse, elanike teadlikkuse, turvalisusele kaasa aitavate hoiakute ja kogukondliku turvalisuse edendamiseks – seda nii erinevate mudelite, analüüside kui ka regulatsioonide kaudu. Edaspidi on vaja aga neid algatusi juurutada ja edasi arendada.
  Siseturvalisuse arendamisel tähtis arvestada, et turvalisus on horisontaalne teema ja eri valdkondade asutused aitavad turvalisust saavutada, täites oma tavapäraste eesmärkide saavutamiseks suunatud ülesandeid. Siseturvalisuse arengukavas ja selle programmis on 1) lepitud kokku täpsed eesmärgid ja tegevussuunad turvalisuse suurendamiseks, 2) võimalused eri asutuste turvalisust suurendava mõju parandamiseks ning 3) määratud kindlaks pooled ja nende roll eesmärkide saavutamisel.
  Sisu:
  „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ (edaspidi ka arengukava) on ette valmistatud Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2019. aasta korralduse nr 217 „„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ alusel.
  „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ on riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonda „Siseturvalisus“ ning „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019–2023“ peatükki „Siseturvalisus“ osaliselt kattev arengudokument. Arengukava on jätkuks praegu kehtivale „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ dokumendile. 
  Siseturvalisuse arengukavas ja selle programmis on kokku lepitud täpsemad eesmärgid ja tegevussuunad turvalisuse suurendamiseks, võimalused eri asutuste turvalisust suurendava mõju parandamiseks ning määratud kindlaks pooled ja nende roll eesmärkide saavutamisel. 
  Arengukavaga aidatakse planeerida ministeeriumide valitsemisalade siseturvalisusesse panustamise ressursse Vabariigi Valitsuse tasandil, kasutada neid ressursse ühiselt ja saavutada selle valdkonna tegevuse suurem mõjusus.
  Arengukava eesmärgi ja alaeesmärkide saavutamiseks koostatakse üksikasjalik programm või programmid, mille kaudu arengukava ellu viiakse. Programmi(de)s kirjeldatakse täpsemalt rollid ja oodatavad tulemused, millega seotud pooled oma teenuste ja asutuste tegevuskavade kujundamisel arvestavad. Eeldatavalt 2020. aasta veebruaris kinnitab üks või mitu ministrit programmi.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:30.06.2020 08:58
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu
  Koostajad:Arengukava, Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse eelnõu ja seletuskirja koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunikud Maia Eskla (tel 612 5238, e-post [email protected]) ja Kristina Rebane (e-post [email protected]). Arengukava mõjude hinnangu koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik Krystiine Liiv (tel 612 5244, e-post [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:MART HELME
  Edastaja:Žanna Arhipova, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1311/12
  30.06.2020 08:51
  VV istungile - Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:02.11.2020 18:56
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:"Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" Riigikogule arutamiseks esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1311/13
  02.11.2020 18:54
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 Riigikogule arutamiseks esitamine

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:24.05.2021 16:11
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ heakskiitmine
  Koostajad:Arengukava, Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse eelnõu ja seletuskirja koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunikud Maia Eskla (tel 612 5238, e- post [email protected]) ja Kristina Rebane (e-post [email protected]). Arengukava mõjude hinnangu koostamist on koordineerinud Siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik Krystiine Liiv (tel 612 5244, e-post [email protected]). Arengukava, eelnõu ja seletuskirja on toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Airi Kapanen (e-post airi.kapanen@ siseministeerium.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Kristian Jaani, Siseministeerium; KRISTIAN JAANI
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-1311/14
  24.05.2021 16:01
  VV istungile (2021.a) - „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ esitamine Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-1311/01
  18.12.2019 09:35
  Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu
  Ava19-1311/02
  30.01.2020 09:15
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/03
  30.01.2020 17:34
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/04
  06.02.2020 16:25
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/05
  06.02.2020 17:43
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/06
  06.02.2020 17:46
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/07
  06.02.2020 19:06
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/08
  10.02.2020 12:33
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/09
  10.02.2020 14:18
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/10
  18.02.2020 10:15
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/11
  06.03.2020 14:58
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030
  Ava19-1311/12
  30.06.2020 08:51
  VV istungile - Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu
  Ava19-1311/13
  02.11.2020 18:54
  Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 Riigikogule arutamiseks esitamine
  Ava19-1311/14
  24.05.2021 16:01
  VV istungile (2021.a) - „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ esitamine Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks