Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 21-1485Liik: Muu toimikVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Kristi Lillemägi (nõunik, välisvahendite osakond, [email protected], 6125147)

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.12.2021 16:47
  Tähtaeg:22.12.2021 23:59
  Pealkiri:Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Esitame avalikule konsultatsioonile Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027.
  
  Avalikust konsultatsioonist ootame osa võtma nii organisatsioone kui ka kodanikke, et rääkida kaasa, millega tuleks veel arvestada rakenduskava tasandil või millest peaks Siseministeerium edasiste tegevuste planeerimisel lähtuma. Pärast avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekute analüüsimist, asjakohaste ettepanekute sisseviimist rakenduskavasse ning tagasiside andmist, edastab Siseministeerium rakenduskava eelnõu Vabariigi Valitsusele. Kõigi eelduste kohaselt esitatakse rakenduskava Euroopa Komisjonile kinnitamiseks 2022. aasta I kvartalis, pärast mida on komisjonil selle menetlemiseks kuni kuus kuud. Seega palume silmas pidada, et tegemist on strateegiadokumendi eelnõuga, milles vajadusel tehakse muudatused nii vastavalt avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekutele, kui ka Euroopa Komisjoniga peetavatele läbirääkimistele. Juhime ka tähelepanu, et rakenduskava on koostatud kindla ülesehituse alusel, järgides mh Euroopa Liidu poolt seatud sisu ja vormi nõudeid.
  Sisu:
  Rakenduskava on strateegiline raamistik, mis on aluseks AMIFi tegevuste planeerimisele ja elluviimisele Eestis. Rakenduskavaga määratakse kindlaks põhimõtted vahendite kasutamiseks ning see on ühtlasi aluseks toetuse andmise tingimuste õigusaktide väljatöötamisele. Rakenduskavas on toodud peamised rahastamisprioriteedid ning näitajad, millega mõõdetakse rahastu tulemuslikkust valdkondlike poliitikate rakendamisel. 
  
  AMIFi poliitikaeesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu rändevoogude tõhusale haldamisele ning ühise varjupaigapoliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja arendamisele vastavalt asjaomasele liidu acquis’le, järgides täielikult liidu ja liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi. AMIFi rakenduskava koosneb kolmest erieesmärgist: 1) tugevdada ja arendada kõiki Euroopa ühise varjupaigasüsteemi aspekte, 2) tugevdada ja arendada seaduslikku rännet ja edendada kolmandate riikide kodanike integratsiooni ning 3) aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu, sh edendada tagasisaatmist ja toetada taasintegreerumist kolmandates riikides.
  
  Rakenduskava sisaldab ülevaadet peamistest väljakutsetest AMIFiga seotud poliitikavaldkondades, EL tegevuskavade täitmise seisust ning riiklikest strateegiatest, mis hõlmavad AMIFi eesmärkide sihte ja suundi. Samuti on erieesmärgi kaupa kirjeldatud riigi olukord 2021. aastal, toodud Eesti prioriteedid, mida on kavas rahastada ning seatud tegevuste väljund- ja tulemusmõõdikutele vahe- ja lõpptasemed (vastavalt 2024. ja 2029. aastaks). 
  
  Eestile on AMIFi rakendamiseks eraldatud 22 254 637 eurot. Kuna piirihalduse ja viisapoliitika valdkonna arendusvajadused on suured ja spetsiifilised, kasutame EL ühissätete määruse nr 2021/1060 artikli 26 lõike 1 kohast võimalust ning tõstame 5% ehk 1 112 731,85 eurot AMIFist piirihalduse ja viisapoliitika rahastusse. Kokku on AMIFi rakendamiseks aastatel 2022–2029 kasutada 21 141 905,15 eurot, millele lisatakse nõutud kaasfinantseering.
  
  AMIFi rakenduskava põhineb eelkõige „Siseturvalisuse arengukaval 2020-2030“ (STAK), mille koostamisel said kõik asjaomased sidusrühmad võimaluse aidata kaasa Eesti praeguste ja võimalike tulevaste siseturvalisusega seotud väljakutsete kaardistamisele. STAKi koostamine käis omakorda käsikäes pikaajalise riikliku katusstrateegia "Eesti 2035" ettevalmistamisega. Lisaks tugineb AMIF rakenduskava „Sidusa Eesti arengukaval 2021-2030“, mille koostamisse kaasati samuti kõik olulised valdkondlikud sidusrühmad.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava21-1485/01
  02.12.2021 16:43
  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioon

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.03.2022 16:58
  Tähtaeg:30.03.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 31.03.2022 07:21Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 07.04.2022 09:58Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 30.03.2022 12:49Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 01.04.2022 08:19Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 30.03.2022 11:05Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 29.03.2022 07:57Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:20.04.2022 08:54
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava 2021–2027 kinnitamine
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunikud Kristi Lillemägi (tel 612 5147, [email protected]) ja Martin Eber (tel 612 5180, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Liisa Olesk (tel 612 5073, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Heike Olmre (tel 612 5241, [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:Kristian Jaani, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava21-1485/01
  02.12.2021 16:43
  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioon
  Ava21-1485/02
  10.03.2022 16:44
  "Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027" eelnõu kooskõlastamine
  Ava21-1485/03
  01.04.2022 08:18
  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027
  Ava21-1485/04
  07.04.2022 09:58
  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027
  Ava21-1485/05
  20.04.2022 08:48
  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027