Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskava

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 21-1482Liik: Muu toimikVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.12.2021 16:09
  Tähtaeg:22.12.2021 23:59
  Pealkiri:Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskava eelnõu
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Esitame avalikule konsultatsioonile Sisejulgeolekufondi (ISF) rakenduskava eelnõu perioodiks 2021–2027. 
  
  Avalikust konsultatsioonist ootame osa võtma nii organisatsioone kui ka kodanikke, et rääkida kaasa, millega tuleks veel arvestada rakenduskava tasandil või millest peaks Siseministeerium edasiste tegevuste planeerimisel lähtuma. Pärast avalikult konsultatsioonilt laekunud ettepanekute analüüsimist, asjakohaste ettepanekute sisseviimist rakenduskavasse ning tagasiside andmist, edastab Siseministeerium rakenduskava eelnõu Vabariigi Valitsusele. Kõigi eelduste kohaselt esitatakse rakenduskava Euroopa Komisjonile kinnitamiseks 2022. aasta I kvartalis, pärast mida on Euroopa Komisjonil selle menetlemiseks kuni kuus kuud. Seega palume silmas pidada, et tegemist on strateegiadokumendi eelnõuga, milles vajadusel tehakse muudatused nii vastavalt avaliku konsultatsiooni käigus laekunud ettepanekutele, kui ka Euroopa Komisjoniga peetavatele läbirääkimistele. Juhime ka tähelepanu, et rakenduskava on koostatud kindla ülesehituse alusel, järgides mh Euroopa Liidu poolt seatud sisu ja vormi nõudeid.
  Sisu:
  Rakenduskava on strateegiline raamistik, mis on aluseks ISFi tegevuste planeerimisele ja elluviimisele Eestis. Rakenduskavaga määratakse kindlaks põhimõtted vahendite kasutamiseks ning see on ühtlasi aluseks toetuse andmise tingimuste õigusaktide väljatöötamisele. Rakenduskavas on toodud peamised rahastamisprioriteedid ning näitajad, millega mõõdetakse rahastu tulemuslikkust valdkondlike poliitikate rakendamisel. 
  
  ISFi poliitikaeesmärk on kõrgel tasemel turvalisuse tagamine Euroopa Liidus, eelkõige terrorismi ja radikaliseerumise tõkestamine, võitlus raske ja organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega ning kuriteoohvrite abi ja kaitse. ISFi rakenduskava koosneb kolmest erieesmärgist: 1) parem infovahetus Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel, 2) tihedam piiriülene operatiivkoostöö raske ja organiseeritud kuritegevusega võitlemisel, 3) parem võimekus ennetada kuritegevust ja terrorismi ning sellega võidelda.
   
  Rakenduskava sisaldab ülevaadet peamistest väljakutsetest ISFiga seotud poliitikavaldkondades, Euroopa Liidu tegevuskavade täitmise seisust ning riiklikest strateegiatest, mis hõlmavad ISFi eesmärkide sihte ja suundi. Samuti on erieesmärgi kaupa kirjeldatud riigi olukord 2021. aastal, toodud Eesti prioriteedid, mida on kavas rahastada ning seatud tegevuste väljund- ja tulemusmõõdikutele vahe- ja lõpptasemed (vastavalt 2024. ja 2029. aastaks). 
  
  Eestile on ISFi rakendamiseks eraldatud 27 656 519 eurot, sellele lisatakse nõutav kaasfinantseering.
  
  ISFi rakenduskava põhineb eelkõige „Siseturvalisuse arengukaval 2020-2030“ (STAK), mille koostamisel said kõik asjaomased sidusrühmad võimaluse aidata kaasa Eesti praeguste ja võimalike tulevaste siseturvalisusega seotud väljakutsete kaardistamisele lahendamisele. STAKi koostamine käis omakorda käsikäes pikaajalise riikliku katusstrateegia "Eesti 2035" ettevalmistamisega.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava21-1482/01
  02.12.2021 16:03
  Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskava eelnõu avalik konsultatsioon

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaMaaeluministeeriumi ettepanekudMargit Rum23.12.2021 14:40

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.03.2022 15:44
  Tähtaeg:30.03.2022 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava21-1482/02
  09.03.2022 15:39
  Vabariigi Valitsuse protokollilise otsuse "Sisejulgeolekufondi rakenduskava 2021-2027 kinnitamine" eelnõu kooskõlastamine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 31.03.2022 12:54Kooskõlastatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 31.03.2022 14:09Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 30.03.2022 11:09Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.03.2022 23:59Vastatud: 24.03.2022 07:57Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:14.04.2022 11:41
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Sisejulgeolekufondi rakenduskava 2021–2027 kinnitamine
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik Aivi Kuivonen (tel 612 5179, [email protected]) ja Ülle Leht (tel 612 5078, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Liisa Olesk (tel 612 5073, [email protected]). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Heike Olmre (tel 612 5241, [email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:KRISTIAN JAANI
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Kõik selle toimiku dokumendid