Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Lastekaitseseadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-1782Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.12.2013 14:17
  Tähtaeg:21.01.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-1782/01
  30.12.2013 14:11
  Lastekaitseseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 04.02.2014 10:46Mitte kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 11.02.2014 10:00Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 24.01.2014 16:55Mitte kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 17.02.2014 15:28Mitte kooskõlastatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 28.01.2014 12:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 21.01.2014 14:31Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 21.01.2014 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 21.01.2014 23:59Vastatud: 30.01.2014 15:40

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Noorsootöö Keskuse arvamuse edastamine LaKS eelnõuleEdgar Schlümmer21.01.2014 22:36

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.12.2013 16:35
  Tähtaeg:21.01.2014 23:59
  Pealkiri:Lastekaitseseadus
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Perepoliitika
  Algataja:Aili Petti
  Kirjeldus:
  Lastekaitseseadus kehtestatakse ühiskonnas last väärtustava ja lapse arengut soodustava käitumise ning elulaadi kujundamiseks, last toetava keskkonna loomiseks, lapse huvide esikohale seadmiseks, lapse elukvaliteedi parendamiseks ja lapse igakülgse arengu toetamiseks, tervist ja heaolu ohustavates tingimustes viibivale lapsele õigeaegse ja asjakohase abi ja hoolduse tagamiseks ning kooskõlas LÕKi, Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning teiste asjakohaste õigusaktidega.
  Seaduse väljatöötamise eesmärgiks lapse heaolu tagamisel ja lapse õiguste kaitsel on: (1) lapse huvide kaitse parimal moel; (2) riikliku lastekaitse korralduse välja arendamine ja riikliku järelevalve tõhustamine; (3) kohalike omavalitsuste lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine.
  Sisu:
  Uue lastekaitse seaduse regulatsiooni kehtestamisel keskendutakse laste õiguste tagamise ja järelevalve tulemuslikkuse parandamisele erinevatel haldustasanditel (riik ja kohalik omavalitsus) ning koostöö edendamisele lastega tegelevate valdkondade vahel (hoolekanne, tervishoid, õiguskaitse, haridus). Oluline on, et uue seadusega on lapse õigused tagatud selliselt, et lapsi koheldakse võrdselt ning lapse heaolu ja arengu kindlustamiseks luuakse soodne kasvukeskkond.
  Võttes arvesse, et lapse heaolu tagamisega seotud probleemid on laiaulatuslikud ega piirdu ainult hoolekande valdkonnaga, vaid laienevad ka teistesse lastega tegelevatesse valdkondadesse ning kehtiv lastekaitse seadus üldseadusena on liialt üldsõnaline ega sisalda piisavalt häid rakenduslikke sätteid, mis aitaksid lapse heaolu tagamise üldpõhimõtteid horisontaalselt laiendada erinevatesse valdkondadesse, tuleb õigusruumi kaasajastada ja kehtestada terviktekstina uus lastekaitset käsitav raamseadus.
  
  Peamised eesmärgid, millest lähtudes on ettevalmistatud käesolev seaduse eelnõu, on järgmised: (a) lapse õiguste kaitse ja heaolu tagamise põhimõtete sätestamine ning nende põhimõtete elluviimiseks selgete kohustuste, vastutusala ja järelevalve kirjeldamine. Oluliselt täpsustatakse abivajavast lapsest teavitamise ja teavitusega edasi tegelemise menetlust, tagamaks, et iga juhtum saaks kiireima ja adekvaatseima lahenduse; (b) keskse riikliku lastekaitse rakendusüksuse loomine, mille ülesandeks on lapse heaolu tagamiseks koordineerida koostööd riigi ja kohalike omavalitsuste vahel, samuti lastekaitsealast koostööd eri valdkondade (haridus, hoolekanne, tervishoid, õigus- ja korrakaitse) vahel. Eelnõuga sätestatakse riikliku rakendusasutuse ülesandeks korraldada ennetavat, tõenduspõhist ja valdkondadeülest lähenemist lastekaitses; (c) riigi toe loomine kohalike omavalitsustele selleks, et tõsta kohaliku tasandi lastekaitsetöö kvaliteeti. Selleks sätestatakse eelnõuga riikliku lastekaitse rakendusüksuse kohustus vajadusel toetada kohalikke omavalitsusi laste ja peredega seotud juhtumite lahendamisel ning samuti luuakse riiklik lastekaitsetöötajate täienduskoolituse süsteem ja toetatakse ka nende töönõustamist.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-1782/01
  30.12.2013 14:11
  Lastekaitseseadus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.05.2014 09:41
  Tähtaeg:26.05.2014 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava13-1782/09
  09.05.2014 09:40
  Lastekaitseseadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 26.05.2014 23:59Vastatud: 28.05.2014 09:19Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.05.2014 15:53
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Sotsiaalminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Lastekaitseseadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja autorid on Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu (tel 626 9233; [email protected]), osakonna juhataja Anniki Tikerpuu (tel 626 9216; [email protected]), peaspetsialistid Signe Riisalo (tel 626 9220; [email protected]) ja Elise Nikonov (tel 626 9229; [email protected]), õigusosakonna nõunik Kersti Berendsen-Koržets (tel 626 9335); [email protected]).
  Edastaja:Aili Petti, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava13-1782/10
  26.05.2014 15:44
  Lastekaitseseadus

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:02.06.2014 12:26
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava13-1782/12
  02.06.2014 12:24
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid