Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 20-0698Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.06.2020 14:42
  Tähtaeg:17.06.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava20-0698/01
  03.06.2020 14:33
  Vabariigi Valitsuse korralduse „„Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 26.06.2020 15:57Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 25.06.2020 13:50Kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 03.07.2020 14:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 18.06.2020 14:39Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 02.07.2020 11:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 19.06.2020 09:12Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 15.06.2020 10:43Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 17.06.2020 23:59Vastatud: 18.06.2020 09:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 17.06.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumVastatud: 02.07.2020 11:26Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumVastatud: 02.07.2020 11:30Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.06.2020 10:47
  Tähtaeg:17.06.2020 23:59
  Pealkiri:Vabariigi Valitsuse korralduse „„Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Arengukoostöö
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. a määruse nr 117 „Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord” §-st 2 ja riigieelarve seaduse § 19 lõikest 3, esitavad Kultuuriministeerium ja Siseministeerium Vabariigi Valitsusele arengukava „Rahvastik ja sidus ühiskond 2021–2030“ (edaspidi arengukava või rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava) koostamise ettepaneku. 
  Arengukava katab riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonna (edaspidi TUV-i) „Rahvastik ja sidus ühiskond“. Arengukava on tihedalt seotud ning sellega aidatakse kaasa teiste TUV-ide ja nendega seotud arengudokumentide eesmärkide saavutamisse. Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda , kui ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi. 
  Eestis puudub rahvastikupoliitikat kujundav ja suunav terviklik strateegiadokument. Lõimumispoliitika valdkonnas kehtib aastani 2020 valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020”, perepoliitika valdkonna strateegiliseks dokumendiks on „Laste ja perede arengukava 2012–2020“. Uussisserändajate kohanemisvaldkonda suunatakse aastani 2020 „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ kaudu, kodanikuühiskonna valdkonnas on 2020. aasta lõpuni kehtivaks strateegiliseks dokumendiks „Kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020“ ning üleilmse eestluse teemad on uue arengudokumendi valmimiseni olnud suures osas kajastatud dokumendis „Rahvuskaaslaste programm aastateks 2014–2020“ .
  Arengukava koostamise ettepanekus selgitatakse arengukava koostamise vajadust ja eesmärki, antakse ülevaade valdkonna hetkeolukorrast, olulisematest lahendamist vajavatest probleemidest, esialgne hinnang valdkonna arengukava rakendamisega kaasnevale eeldatavale mõjule ning kirjeldatakse arengukava koostamise juhtimise protsessi, sh arengukava koostamise ajakava.
  Sisu:
  Eesti elujõulisuse tagab kestlik rahvastik ja sidus ühiskond. Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostatakse selleks, et:
  ●	aidata kaasa, et saavutada strateegias „Eesti 2035“ strateegias kokkulepitud eesmärgid, mis on seotud rahvastiku ja ühiskonna sidususe valdkonnaga. Eelkõige on seos üldeesmärgi ja järgmiste strateegiliste sihtidega: „Eestis elavad arukad, tegusad ja tervist hoidvad inimesed” ja „Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud”;
  ●	leppida Vabariigi Valitsuse tasandil ministeeriumite ja valdkondade vahel kokku, kuidas ja milliste tegevustega toetada eesti rahva kestlikkust , ning saavutada ühiskonnas suurem sidusus ja ühtekuuluvustunne;
  ●	määrata kindlaks arengukava elluviimise perioodi rahvastiku, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkondade poliitikainstrumendid, üld- ja alaeesmärgid ning eesmärkide saavutamist kirjeldavad mõõdikud; 
  ●	luua eeldused tegevuspõhisele eelarvestamisele ja sellega valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks;
  ●	tagada kooskõla ja anda sisendit Euroopa Liidu poliitikatesse ; 
  ●	aidata ellu viia ülemaailmse säästva arengu eesmärke . Eelkõige on arengukava seotud eesmärkidega nr 4 (kõikidele kvaliteetne haridus), nr 8 (majandusareng ja kõigile inimväärne töö), nr 19 (ebavõrdsuse vähendamine, võrdsed võimalused kõigile, kaasamine) ning nr 16 (rahumeelne ja kaasav ühiskond, kaasav otsustusprotsess, õiguskaitse).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava20-0698/01
  03.06.2020 14:33
  Vabariigi Valitsuse korralduse „„Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.12.2020 10:19
  Tähtaeg:08.01.2021 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava20-0698/10
  14.12.2020 10:10
  Eelnõu „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ esitamine kooskõlastamiseks ja avalikuks konsulteerimiseks

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 19.01.2021 14:02Mitte kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 18.01.2021 14:53Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 13.01.2021 08:27Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 14.01.2021 14:41Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 11.03.2021 11:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 08.01.2021 17:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Vastatud: 09.03.2021 11:40Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 08.01.2021 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRiigikantseleiVastatud: 13.01.2021 08:32Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.12.2020 10:36
  Tähtaeg:08.01.2021 23:59
  Pealkiri:Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Arengukoostöö
  Algataja:Katrin Hantsom
  Kirjeldus:
  Arengukava üldeesmärk on: „Eesti on kestliku rahvastikuga, sidus ja kaasav ühiskond“. Keskendutakse viiele teemale: „Kestlik Eesti“, „Sidus Eesti“, „Üleilmne eestlus“, „Kogukondlik Eesti“ ja „Nutikas rahvastikuarvestus“.
  Sisu:
  Eestis puudub rahvastikupoliitikat kujundav ja suunav terviklik strateegiadokument. Lõimumispoliitika valdkonnas kehtib aastani 2020 valdkondlik arengukava „Lõimuv Eesti 2020”, perepoliitika valdkonna strateegiline dokument on „Laste ja perede arengukava 2012–2020“. Uussisserändajate kohanemisvaldkonda suunatakse aastani 2020 „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ kaudu, kodanikuühiskonna valdkonnas on 2020. aasta lõpuni kehtivaks strateegiliseks dokumendiks „Kodanikuühiskonna arengukava 2015–2020“ ning üleilmse eestluse teemad on uue arengudokumendi valmimiseni olnud suures osas kajastatud dokumendis „Rahvuskaaslaste programm aastateks 2014–2020“.
  „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavas 2021–2030“ ja selle programmides on kokku lepitud täpsemad eesmärgid ja tegevussuunad Eesti rahvastiku kestlikkuseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks ning määratud kindlaks pooled ja nende roll eesmärkide saavutamisel.
  Arengukava eesmärgi ja alaeesmärkide saavutamiseks on üksikasjalikumad programmid, mille kaudu arengukava ellu viiakse. Programmides kirjeldatakse täpsemalt rollid ja oodatavad tulemused, millega seotud pooled oma teenuste ja asutuste tegevuskavade kujundamisel arvestavad.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava20-0698/10
  14.12.2020 10:10
  Eelnõu „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ esitamine kooskõlastamiseks ja avalikuks konsulteerimiseks

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:20.05.2021 15:36
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Protokolli märgitava otsuse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu
  Koostajad:Arengukava väljatöötamiseks koostati nelja teemavaldkonna analüüsid ja peeti asjakohased arutelud. Teemavaldkondade töö koordineerimise, kaasamise ja sisu koostamise eest vastutavad järgmised kontaktisikud: 1) kohanemist ja lõimumist toetav Eesti – Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna nõunik Kerli Zirk ([email protected]) ja Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Olga Sõtnik ([email protected]); 2) üleilmne eestlus – Välisministeeriumi üleilmse eestluse nõunik Keit Spiegel ([email protected]); 3) kogukondlik Eesti – Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna nõunik Marten Lauri ([email protected]); 4) nutikas rahvastikuarvestus – Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas ([email protected]).
  Dokumendi allkirjastaja:KRISTIAN JAANI; ANNELI OTT; Eva-Maria Liimets, Välisministeerium
  Edastaja:Žanna Arhipova, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava20-0698/19
  20.05.2021 15:00
  VV istungile - Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu

  6 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:03.06.2021 15:15
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Arengukava
  Nimetus:"Sidusa Eesti arengukava 2030" eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava20-0698/20
  03.06.2021 15:11
  "Sidusa Eesti arengukava 2030" eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava20-0698/01
  03.06.2020 14:33
  Vabariigi Valitsuse korralduse „„Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu
  Ava20-0698/02
  18.06.2020 09:11
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/03
  18.06.2020 14:39
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/04
  19.06.2020 09:12
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/05
  25.06.2020 13:50
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/06
  02.07.2020 11:21
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/07
  02.07.2020 11:25
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/08
  02.07.2020 11:30
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/09
  03.07.2020 14:04
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/10
  14.12.2020 10:10
  Eelnõu „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ esitamine kooskõlastamiseks ja avalikuks konsulteerimiseks
  Ava20-0698/11
  08.01.2021 17:33
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/12
  13.01.2021 08:27
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/13
  13.01.2021 08:32
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/14
  14.01.2021 14:41
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/15
  18.01.2021 14:53
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/16
  19.01.2021 14:02
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/17
  09.03.2021 11:40
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/18
  11.03.2021 11:45
  Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030
  Ava20-0698/19
  20.05.2021 15:00
  VV istungile - Vabariigi Valitsuse protokolli märgitava otsuse „„Sidusa Eesti arengukava 2021–2030“ esitamine arutamiseks Riigikogule“ eelnõu
  Ava20-0698/20
  03.06.2021 15:11
  "Sidusa Eesti arengukava 2030" eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine