Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Eesti infoühiskonna arengukava 2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0887Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Karin Rits 639 7649

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.07.2012 12:31
  Tähtaeg:20.07.2012 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava12-0887/01
  03.07.2012 12:24
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Vastatud: 27.07.2012 14:32Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Vastatud: 26.07.2012 10:56Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 20.07.2012 23:59Vastatud: 13.07.2012 10:45Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Vastatud: 20.07.2012 15:27Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Vastatud: 24.07.2012 16:01Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.07.2012 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.07.2012 16:05
  Tähtaeg:30.07.2012 23:59
  Pealkiri:Eesti infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:IT ja infoühiskond
  Algataja:Marju Loonurme
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine Eesti infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepaneku osas
  Sisu:
  „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ on jätkuks hetkel kehtivale arengukavale „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“.
  Arengukava koostamise eesmärk on leppida kokku ja luua tingimused selleks, et kasutada infotehnoloogiast tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti strateegiliste eesmärkide, eelkõige konkurentsivõime kavas Eesti 2020 ja säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21 seatud täitmiseks. 
  Arengukava koostamise kitsamad eesmärgid on:
  •	Uuendada järgmise perioodi infoühiskonna alased prioriteetsed suunad ja tegevused;
  •	Täpsustada infoühiskonna arengukava seos teiste valdkondlike arengukavadega;
  •	Täpsustada koostöö- ja rollijaotuse põhimõtteid infoühiskonna arengukava elluviimisel, sh avaliku ja erasektori vahel. 
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut ja tegevussuundi laiemale üldsusele. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasisidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta:
  •	Väljakutsed ja trendid
  Kas kaardistatud väljakutsete ja trendide ülevaade on ammendav? Kui mitte, siis milliseid teemasid (ning millises vormis – analüüs, arutelu vms) tuleks täiendavalt/detailsemalt käsitleda?
  •	Arengukava eesmärk ja prioriteetsed tegevussuunad
  Kas arengukava esialgne eesmärk on selge, piisavalt ambitsioonikas, ent samas fokusseeritud? Kas eesmärgi saavutamine võimaldab tõsta Eesti üldist konkurentsivõimet ja inimeste heaolu? Kas kavandatavad tegevussuunad võimaldavad eesmärgi saavutamist? Kui ei, siis millistes suundades tuleks täiendavalt tegevusi planeerida?
  •	Arengukava koostamise protsess
  Millised on teie ettepanekud arengukava koostamise ja partnerite kaasamise osas?
  Teie tagasisidet ja täiendusettepanekuid ootame 30. juuliks 2012. 
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust kas Karin Ritsu ([email protected]; tel 6 397 649) või Margus Püüaga ([email protected]; tel 6 397 640).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0887/02
  04.07.2012 15:56
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:18.09.2012 14:44
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Korralduse eelnõu
  Esitaja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
  Ettevalmistanud asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Nimetus:"Infoühiskonna arengukava 2014-2020"
  Koostajad:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna infoühiskonna talituse juhataja Karin Rits (tel 6 397 649, [email protected]) ja riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa (tel 6 397 640, [email protected]).
  Edastaja:Marju Loonurme, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

  Esitatud dokumendid

  4 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.05.2013 16:00
  Tähtaeg:30.05.2013 23:59
  Pealkiri:Eesti infoühiskonna arengukava 2020
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:IT ja infoühiskond
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ eelnõu osas
  Sisu:
  Sügisest 2012 kuni kevadeni 2013 kogunesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantselei eestvedamisel osapooled era-, vaba- ja avalikust sektorist, et seada Eesti IKT-poliitika tulevikusihte ning valmistada ette „Infoühiskonna arengukava 2013“ jätkukava - „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“. 
  
  Töö aluseks oli tõdemus, et IKT on oluline tööriist majanduse konkurentsivõime ja inimeste elukvaliteedi tõstmisel ning et riigi IKT-poliitika peab olema suunatud Eesti strateegiliste eesmärkide saavutamisele tehnoloogia nutika kasutamise kaudu. Arutelude lähtekohaks võeti eeskätt Eesti konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ seatud kaks olulist strateegilist eesmärki: saavutada tootlikkuse kasv läbi kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste ning tõsta tööhõivet. Lisaks konkurentsivõime kavale kaaluti võimalusi pakkuda nutika IKT kasutusega vastuseid Eesti jätkusuutliku arengu strateegias „Säästev Eesti 21“ sätestatud väljakutsetele: keskkonna kaitse, kultuuri säilimine, suurem sidusus ja heaolu kasv. Konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks on vaja tõhusalt ja mõjusalt toimivat riiki. Seetõttu lähtusime arengukava koostamisel lisaks kahele eeltoodud katusstrateegiale OECD 2011.a. valminud raportis pakutud suundadest Eesti riigivalitsemise arendamiseks . 
  
  Arengukava koostamiseks läbiviidud töötubade, seminaride, konverentside jms tulemusel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valminud infoühiskonna arengukava 2020 eelnõu, mida soovime nüüd tutvustada laiemale üldsusele. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasisidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta:
  
  • Infoühiskonna katusvisioon ja infoühiskonna arengukava 2020 visioon 
  Kas infoühiskonna katusvisioon on piisavalt selge ning ambitsioonikas? Kas visioon vajaks millegagi täiendamist? 
  Kas infoühiskonna arengukava 2020 visioon on piisavalt selge ja ambitsioonikas, samas fokusseeritud? Kas visioon vajaks millegagi täiendamist?
  
  • Üldeesmärk ja alameesmärgid 
  Kas arengukava üldeesmärk on asjakohane ja arusaadav? Kas valitud alameesmärkide valik on põhjendatud ning nad sisus selged? Kas on mõõdikuid, mis vajaksid lisamist või asendamist?
  
  • Meetmed ja tegevused
  Kas esitatud meetmed ja tegevused võimaldavad saavutada seatud eesmärke? Millised tegevused või tegevussuunad vajaksid täiendamist või asendamist või lisamist?
  
  • Väljakutsed ja trendid
  Kas kaardistatud hetkeolukorra analüüs, sh lisas toodud täpsem väljakutsete ja trendide ülevaade on ammendav? 
  
  • Arengukava elluviimine
  Kas arengukava elluviimise mudel toetab visiooni ja eesmärgi saavutamist? Millised on täiendavad ettepanekud arengukava elluviimise tõhustamiseks?
  
  • Arengukava edasine protsess ja tutvustamine
  Millised on ettepanekud arengukava edasise protsessi, kaasamise ja tutvustamise osas?
  
  Mis saab ettepanekutest edasi?
  Teie tagasisidet ja täiendusettepanekuid ootame meiliaadressile [email protected] 30. maiks 2013. Seejärel analüüsime tehtud ettepanekuid ning täiendame arengukava eelnõud vastavalt saadud sisendile. Juunis 2013 saadetakse arengukava ametlikule kooskõlastusringile. Eesmärk on arengukava saata Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt septembris 2013. 
  Kes on konsultatsiooni sihtgrupid?
  
  Arengukava eelnõu saadetakse infoühiskonna arengust huvitatud osapooltele: teistele ministeeriumidele, Riigikantseleile, Infoühiskonna Nõukogule, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidule, e-Riigi Akadeemiale, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutustele, Eesti Lairiba Sihtasutusele, Eesti Internet Sihtasutusele, Eesti Interneti Kogukonnale, Open Data kogukonnale, Kaubandus- Tööstuskojale, Eesti Linnade Liidule, Eesti Omavalitsuste Liidule, erinevatele ülikoolidele, mõttekodadele jne. Muuhulgas teavitatakse konsultatsioonist kõiki teisi arengukava töötubades ja seminaridel osalenuid.
  
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Karin Ritsuga ([email protected]; tel 6 397 649).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0887/09
  07.05.2013 15:45
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020
  Ava12-0887/10
  16.05.2013 15:31
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid