Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ehitusseadustiku muutmise seadusMKM/21-00532-2/21-0067/30717.01.202108.02.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Eesti Vabariigi valitsuse ja Katari Riigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõu heakskiitmineRAM/21-00521.1-10/419-115.01.202105.02.2021TeostamiselKorralduse eelnõu
Riigivaraseaduse muutmise seadusRAM/20-12191.1-10/6819-115.01.202112.02.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Ühisrahastuse ja muude investeerimisinstrumentide ning virtuaalvääringute seadusRAM/21-005013-1.1/420-115.01.202105.02.2021TeostamiselSeaduseelnõu
COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjaleMEM/21-00511.4-3/4315.01.202120.01.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 461 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.4 „Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ elluviimiseks ja meetme tegevuse 2015–2020 tegevuskava ja eelarve kinnitamine” muutmineKEM/21-004915.01.202129.01.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Raha eraldamineRAM/21-004615.01.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 21. aprilli 2014. a määruse nr 53 „Õpilaskodutoetuse kasutamise tingimused ja kord ning toetuse jaotus koolide pidajate vahel“ muutmineHTM/20-14988-1/20/520715.01.2021EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Raha eraldamineRAM/21-004415.01.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusRAM/20-11271.1-10/6361-115.01.2021EsitatudSeaduseelnõu
Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistRAM/21-004315.01.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Ülevaade õigeaegselt ülevõtmata direktiivistMKM/21-000414.01.2021EsitatudMuu toimik