Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioonRAM/21-11839.2-2/6935-106.10.202101.11.2021LõppenudMuu toimik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kaitseministri 1. juuli 2019. a määruse nr 11 "Kaitseväe Akadeemia põhimäärus" muutmise määruse eelnõuKAM/22-00725-3/22/25721.01.202228.01.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kultuuriministri 16. juuni 2021. a käskkirja nr 99 „Toetuse andmise tingimused uussisserändajate kohanemise toetamiseks uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmineKUM/22-007120.01.202203.02.2022TeostamiselKäskkirja eelnõu
maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusMEM/22-00661.4-1/5119.01.202209.02.2022TeostamiselMuu toimik
Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendileRAM/22-00601.1-10.1/773-119.01.202226.01.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuVÄM/22-005619.01.202202.02.2022TeostamiselSeaduseelnõu
Kultuuriministri 12. veebruari 2016. a käskkirja nr 16 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine“ muutmineKUM/22-005218.01.202201.02.2022TeostamiselKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmineSOM/22-00731.2-6/921.01.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Statistikaameti 2022.−2026. aastal tehtavate statistikatööde loeteluRAM/21-09501.1-10.1/5546-121.01.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmineRAM/22-006820.01.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023“ muutmineSOM/21-15121.2-2/16019.01.2022EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 31.12.2021RAM/22-006519.01.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Raha eraldamineRAM/22-006419.01.2022EsitatudKorralduse eelnõu