Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021TeostamiselMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021TeostamiselMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021TeostamiselMuu toimik
Partnerlusleppe Ühtekuuluvuspoliitika fondide ning Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi rakendamiseks ja Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodil 2021-2027 avalik konsultatsioonRAM/21-11839.2-2/6935-106.10.202101.11.2021LõppenudMuu toimik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Riigihalduse ministri 21. veebruari 2020. a käskkirja nr 28 „Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames kohalike avalike teenuste tasemete töövahendi juurutamiseks“ muutmineRAM/21-14861.1-10.1/8549-102.12.202116.12.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Struktuuritoetuse kasutamisega seotud keskkonnaministri 18.05.2015 käskkirja nr 460 muutmineKEM/21-148402.12.202116.12.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 112 „Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutuste vahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise nõuded ja kord“ muutmineRK/21-148302.12.202109.12.2021TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Kohaliku omavalitsuse haridushoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kordHTM/21-14798-2/21/510002.12.202116.12.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Haridus- ja teadusministri 27. augusti 2019. a määruse nr 42 "Tulemusrahastamisel arvesse võetavate tulemusnäitajate täpsustused, nende osakaalud ja tulemusrahastamise arvestamise alused ning doktoriõppe tulemustasu määr ja arvutamise kord" muutmineHTM/21-14748-2/21/508702.12.202109.12.2021TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tervise- ja tööministri 9. jaanuari 2015. a käskkirja nr 5 "Kainem ja tervem Eesti" muutmineSOM/21-14731.2-2/157-102.12.202116.12.2021TeostamiselKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseksMEM/21-14801.4-1/88902.12.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (IV)SIM/21-14781-6/2399-202.12.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmineSIM/21-14771-6/2414-202.12.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusRAM/21-06421.1-10.1/3786-102.12.2021EsitatudSeaduseelnõu
Eesti kodakondsuse äravõtmineSIM/21-14651-6/2401-301.12.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumineSIM/21-14631-6/2403-201.12.2021EsitatudKorralduse eelnõu