Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektidele toetuse andmise tingimused ja kordMKM/22-11782-1/2022/618206.10.202220.10.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks toetuse andmineRAM/22-117714-6/8030-106.10.202220.10.2022TeostamiselKäskkirja eelnõu
Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2011. a määruse nr 10 „Vabariigi Valitsuse reglement“ muutmise määruse eelnõuRK/22-117605.10.202224.10.2022TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Majandus- ja taristuministri 6. jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ muutmineMKM/22-11751.1-14/2022/6147-105.10.202219.10.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ muutmineSOM/22-11731.2-2/135-104.10.202218.10.2022TeostamiselKäskkirja eelnõu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 30. septembri 2021. a määruse nr 60 „Turismisektori tootearenduse toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord“ muutmineMKM/22-11722-1/2022/612004.10.202218.10.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
COM(2022) 305 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taimekaitsevahendite säästvat kasutamist ja millega muudetakse määrust (EL) 2021/211510.1.1/22-0412COM(2022) 305; 2022/0196 (COD); 2022/0196(COD)06.10.2022EsitatudEL eelnõu
Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2019.a korralduse 234 „Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamine“ muutmine eelnõuSOM/22-10811.2-2/122-106.10.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Memorandum kabinetinõupidamiseleKAM/22-09295-13/22/329305.10.2022EsitatudMuu toimik
Eesti seisukoht Tai Kuningriigi ning Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu poolt allkirjastamist ja lepingu ajutist kohaldamist käsitleva nõukogu otsuse eelnõu kohta4.11.1/22-059405.10.2022EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
COM(2022) 222 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta, direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta ja direktiivi 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust16.3/22-0293COM(2022) 222; 2022/0160 (COD); 2022/0160(COD)05.10.2022EsitatudEL eelnõu
COM(2022) 197 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühtse Euroopa terviseandmeruumi kohta18.7.1/22-0256COM(2022) 197; 2022/0140 (COD); 2022/0140(COD)05.10.2022EsitatudEL eelnõu