Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu kooskõlastamineRK/23-034429.03.202317.04.2023TeostamiselMuu toimik
Taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avalikule konsultatsioonile esitamineRK/23-025702.03.202317.03.2023LõppenudSeaduseelnõu
„Rohepöörde tegevusplaani 2023-2025“ eelnõu avalik kooskõlastamineRK/22-157919.12.202213.01.2023LõppenudMuu toimik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022LõppenudMuu toimik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programmi toetamineMKM/23-035818-3/2023/1846-131.03.202317.04.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu
Ida-Virumaa väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetamise tingimused ja kordMKM/23-035718-5/2023/1845-131.03.202317.04.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Riigihalduse ministri 5. märtsi 2019. a määruse nr 10 „Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ muutmineRAM/23-03561.1-10.1/2404-131.03.202317.04.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kutsealuse, reservis oleva isiku, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja ajateenistusse asuda sooviva naissoost isiku terviseseisundi hindamiseks arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu hüvitamise tingimused, ulatus ja hüvitise maksmise kordKAM/23-035531.03.202310.04.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Kaitseministri määruste muutmineKAM/23-035431.03.202314.04.2023TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Struktuuritoetuse kasutamisega seotud keskkonnaministri 07.07.2016 käskkirja nr 1-2/16/636 muutmise (turbaalade korrastamine) käskkirja eelnõuKEM/23-035130.03.202314.04.2023TeostamiselKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Sõjaväelise auastmega sõjaaja ametikohtade arvu ülempiiri kehtestamineKAM/23-02445-7/22/77231.03.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 31. augusti 2017. a määruse nr 137 „Riigihangete registri põhimäärus” muutmineRAM/23-02651.1-10.1/1683-131.03.2023EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vaideotsus Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määruse nr 4 ,,Tündre looduskaitseala kaitse-eeskiri“ osaliselt kehtetuks tunnistamise nõudesKEM/23-035331.03.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Vaideotsus Vabariigi Valitsuse 20. jaanuari 2023. a määruse nr 5 ,,Laidevahe looduskaitseala kaitse-eeskiri“ osaliselt kehtetuks tunnistamise nõudesKEM/23-035231.03.2023EsitatudKorralduse eelnõu
Keskkonnaministri määruse „Kanakulli püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri“ eelnõu ja Vabariigi Valitsuse määruse „Harju rajooni RSN Täitevkomitee 29.12.1981. a otsus nr 258 „Harju rajoonis asuvate riikliku kaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kinnitamisest““ eelnõuKEM/22-151930.03.2023EsitatudMinistri määruse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumineSIM/23-03491-6/2728-229.03.2023EsitatudKorralduse eelnõu